slider2-2-sunny

با فضای زیاد صندوق عقب، می‌توانید چمدان را برای کل خدمه با فضای خالی قرار دهید. و به لطف دهانه کم و گسترده، دسترسی آسان است.

slider2-1-sunny

این چراغ‌های عقب دارای طراحی مدرن و جواهری هستند که باعث می‌شود به خوبی دیده شوند.