سیاوش جعفری

سیاوش جعفری هستم درود بر روح پاک امیر بهرامی که به شدت انسان خوب و درست کاری هست.